Terug naar Educatiehoek

BRON: CBS, Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken, 1994-II

De regionale herkomst van studenten aan universiteiten
W. Jansen Heijtmajer

Inleiding

In dit artikel wordt nagegaan wat de regionale herkomst is van studenten aan de universiteiten. De meeste universiteiten hebben specifieke herkomstgebieden, van waaruit een groot deel van hun studenten afkomstig is.

De herkomstgebieden van inschrijvers en aanmelders zijn vrijwel identiek en ten opzichte van 1985 en 1988 nauwelijks veranderd.

Aanmelding en inschrijving

Van de bijna 49 duizend studenten, die zich aanmeldden voor de universiteit (van hun eerste voorkeur) voor het studiejaar 1992/'93, schreef slechts 62 procent zich ook daadwerkelijk in bij die universiteit (tabel l).

Er zijn grote verschillen tussen de universiteiten. Bij de universiteiten in Limburg en in de Randstad, behalve de Technische Universiteit Delft, ligt het percentage van de aanmelders dat zich inschreef rond of onder het gemiddelde. Bij de Technische Universiteiten en de Landbouwuniversiteit Wageningen ligt het percentage (ver) boven het gemiddelde.

Tabel 1
Aanmelders en inschrijvers, studiejaar 1992/'93

----------------------------------------------------------------------------
wo-     Instelling  Onderwijs-    Aan-   Inschrij- Inschrijvers
lokatie   naam     aanbod      melders vers    als % van
                                aanmelders
----------------------------------------------------------------------------
Leiden     RUL    algemeen/breed  5234   2769     53
Rotterdam   EUR    algemeen/breed  4749   2570     54
Amsterdam   UVA    algemeen/breed  7285   4113     56
Maastricht   RL    algemeen/breed  2426   1353     56
Utrecht    RUU    algemeen/breed  7392   4393     59
Amsterdam    VU    algemeen/breed  3964   2505     63
Groningen   RUG    algemeen/breed  4974   3351     67
Nijmegen    KUN    algemeen/breed  3217   2152     67
Tilburg    KUB    algemeen/breed  2609   1848     71
Delft     TUD    specifiek/smal  3076   2238     73
Wageningen   LUW    specifiek/smal   817    602     74
Enschede    UT    specifiek/smal  1445   1143     79
Eindhoven   TUE    specifiek/smal  1630   1289     79

Nederland                 48818   30326     62
----------------------------------------------------------------------------

De percentages verschillen naar gelang de kenmerken van de instellingen: met de vestigingslokatie (regio) én met het onderwijsaanbod. Hierbij is ten aanzien van het onderwijsaanbod de tweedeling tussen specifiek (smal) en algemeen (breed) van groot belang.

Ligging en 'breedte' van de universiteit beinvloeden omvang herkomstgebied

Van een groot deel van de studenten is de woonplaats op het moment van aanmelding bekend (meestal het ouderlijk huis). In die gevallen is de afstand tussen de woonplaats van de student en de vestigingslokatie van de universiteit berekend.

De gemiddelde afstand (hemelsbreed) bedraagt 51 km. voor aangemelde studenten (voor mannen 52 en voor vrouwen 50). Voor studenten die zich aanmeldden bij de universiteiten in Noord- en Zuid-Holland, exclusief de TUD, bedraagt de gemiddelde afstand nog geen 38 km. Voor de RUG en de LUW is dat het dubbele en voor de RL en de UT is de afstand zelfs nog groter (ca. 85 km.). Zie tabel 2.

Tabel 2
Gemiddelde afstand tussen de woonplaats van de student en de lokatie van de
universiteit voor aanmelders, inschrijvers en afvallers 1)

----------------------------------------------------------------------------
Instelling  Lokatie   Gemiddelde afstand woonplaats-instelling
naam            Aanmelders  Inschrijvers  Afvallers
----------------------------------------------------------------------------
 UVA     Amsterdam    34,0      37,5     28,9
 EUR     Rotterdam    36,2      40,3     30,4
 RUL     Leiden     37,5      43,6     30,1

 VU     Amsterdam    37,9      40,3     31,9
 RUU     Utrecht     51,3      53,4     47,3
 KUB     Tilburg     53,7      55,7     47,7
 KUN     Nijmegen    54,0      56,7     47,3
 TUE     Eindhoven    56,5      56,2     58,7
 TUD     Delft      64,2      66,9     53,5
 LUW     Wageningen   73,3      75,0     67,5
 RUG     Groningen    73,3      77,8     61,1
 RL     Maastricht   84,9      88,9     78,8
 UT     Enschede    86,4      88,0     78,7

       Nederland    51,1      55,6     42,1
----------------------------------------------------------------------------

De gemiddelde afstand geeft de 'omvang' van de herkomstgebieden van de verschillende universiteiten aan. In de regio West zijn de herkomstgebieden en dus ook de (gemiddelde) afstanden relatief klein, behalve die van de TUD.

Universiteiten met een specifiek/smal onderwijsaanbod - zoals de TUD - worden gekenmerkt door een relatief groot herkomstgebied en dus ook door een relatief grote afstand (zie ook tabel 2).

Ook de lokatie van de universiteit binnen het eigen herkomstgebied is bepalend voor de af te leggen afstand en de bereikbaarheid. Een centrale ligging houdt in een betere bereikbaarheid voor meer studenten in tegenstelling tot een decentrale ligging.

Afvallers wonen dichterbij dan inschrijvers

Er is sprake is van een 'afstandstoename' in de periode tussen aanmelding en daadwerkelijke inschrijving, behalve bij de TUE (tabel 2). Bereikbaarheid is kennelijk van groter belang bij de aanmelding dan bij de daadwerkelijke inschrijving.

De afstand die de 'afvallers' hadden moeten afleggen, bedraagt 42 km. Dat is gemiddeld 13 km. minder dan de studenten die zich wel inschrijven. Deze 'afstandstoename' hangt samen met het opkomstpercentage en wordt dus door een specifieke groep van aanmelders veroorzaakt. Deze specifieke aanmelders wonen relatief dicht bij de instelling van eerste voorkeur (tabel 3).

De verschillen tussen de instellingen zijn aanzienlijk. De (procentuele) afstandstoename bij de RUL bedraagt maar liefst zestien procent, en is ook bij de EUR en de UVA aanzienlijk. De bedoelde specifieke groep van aanmelders woont voornamelijk in de Randstad en meldt zich aan bij de EUR, UVA en de RUL. De relatieve omvang van deze groep is mede bepalend voor de lage opkomst, waarmee vooral de vermelde instellingen in de randstad geconfronteerd worden.

Tabel 3
lnschrijvers als percentage van de aanmelders en procentuele afstandstoename 1)
tussen aanmelding en inschrijving per universiteit voor studiejaar 1992/93

----------------------------------------------------------------------------
Instelling   Lokatie    Inschrijvers als %     Afstands-
naam             van de aanmelders     toename 1)
----------------------------------------------------------------------------
                             %
                             -------------------
RUL       Leiden        53         16,3
EUR       Rotterdam       54         11,3
UVA       Amsterdam       56         10,3
 VU       Amsterdam       63         6,3
RUG       Groningen       67         6,1
KUN       Nijmegen       67         5,0
 RL       Maastricht      56         4,7
TUD       Delft         73         4,2
RUU       Utrecht        59         4,1
KUB       Tilburg        71         3,7
LUW       Wageningen      74         2,3
 UT       Enschede       79         1,9
TUE       Eindhoven       79         -0,5
        Nederland       62         8,8
----------------------------------------------------------------------------
1) Procentuele afstandstoename in periode tussen aanmelding en inschrijving.

Technische toelichting

Voor de zgn. nodale gebieden waaruit het herkomstgebied bestaat, wordt een oriëntatiegetal berekend en wel als volgt:
Oriëntatiegetal = (r/s) x 100, met:

 • 1) r = % studenten uit nodaal gebied X dat zich aanmeldt voor instelling Y.
 • 2) s = % studenten uit Nederland dat zich aanmeldt voor instelling Y.
 • Een oriëntatiegetal van 100 komt overeen met het landelijk gemiddelde. De nodale gebieden met een oriëntatiegetal vanaf 100 worden tot de herkomstgebieden gerekend.
Terug naar Educatiehoek