Terug naar: Geschiedenis van de geschreven taal
Home Page: www.wjsn.nl


Waren Egyptenaren de eerste schrijvers? Bron: BBC [ gepubliceerd op dinsdag, 15 december, 1998 ]

De eerste ooit ontdekte vorm van geschreven taal is mogelijk in zuidelijk Egypte gevonden. De inscripties vermelden leveringen van linnen en olie, die ruim 5000 jaar geleden plaats vonden. De vondst haalt wellicht de wijdverbreide opvatting onderuit, dat de eerste mensen met geschreven taal uit Mesopotamië (het huidige Irak) kwamen - de Soemeriërs lang voor 3000 voor Christus. De exacte datering van het Soemerische schrift blijft een vraagteken, maar de recente ontdekkingen in Egypte konden wel exact gedateerd worden tussen 3300 en 3200 voor Christus op basis van onderzoek met behulp van koolstofisotopen. "Men dacht dat de Soemeriërs eerder waren met schrijftaal dan de Egyptenaren, zegt Gunter Dreyer, directeur van het Duitse Archeologisch Instituut in Egypte. "Vanwege deze vondst is het echter een open vraag geworden: werd het schrijven uitgevonden in Soemer of in Egypte? Het is mogelijk dat Soemeriërs, die met Egypte handel dreven hun schrift kopieerden, zegt Dr. Dreyer. "Maar wij moeten op verder bewijsmateriaal wachten," waarschuwde hij - eraan toevoegend dat publicatie van de bevindingen begin 1999 zal plaats vinden.

Unieke vondst
De archeologische deskundigen begroetten de vondst als “weergaloos’. "Dit zou één van de grootste ontdekkingen in de geschiedenis van het schrijven en van de oude Egyptische cultuur zijn", zegt Kent Weeks, Professor Egyptologie aan de Amerikaanse Universiteit in Caïro. Dhr. Dreyer beschrijvend als een "uiterst nauwgezette geleerde", zegt Professor Weeks dat de Duitse archeoloog zijn bevindingen niet onthuld zou hebben zonder absoluut zeker te zijn.
Het schrift bestaat uit lijntekeningen van dieren, planten en bergen en was grotendeels afkomstig uit het graf van een koning genaamd Scorpion in een begraafplaats in Abydos ongeveer 400 km (250 mijl) ten zuiden van Caïro. Sinds 1985 hebben Dhr. Dreyer en zijn team ongeveer 300 stukken van geschreven materiaal op kleitabletten opgegraven, die nauwelijks groter waren dan postzegels. De kruiken en de vazen van de klei tonen ook de verslagen over leveringen van linnen en olie aan koning Scorpion I als belasting. Tweederde van de hiërogliefen is ontcijferd, met inbegrip van korte aantekeningen, aantallen, lijsten van de namen van koningen en namen van instellingen. De onlangs ontdekte Egyptische geschriften tonen ook aan dat de maatschappij van weleer veel meer ontwikkeld was dan eerder werd gedacht, zei Dreyer.
Hij voegde eraan toe, dat het eerste schrift van mensen niet gezien moet worden als een creatieve uitspatting en uitlaadklep maar als het resultaat van de economie: toen leiders hun controlegebieden uitbreidden, hadden ze verslagen van en over belastinggeld nodig.
Hoewel het Egyptische schrift uit symbolen is samengesteld, kan het wel degelijk geschreven taal genoemd worden, omdat elk symbool een medeklinker voorstelt en omdat het is opgebouwd uit lettergrepen.

Were Egyptians the first scribes? Source: BBC [ First published at: December 15, 1998 ]

The earliest writing ever seen may have been discovered in southern Egypt. The hieroglyphics record linen and oil deliveries made over 5,000 years ago. The find challenges the widely-held belief that the first people to write were the Sumerians of Mesopotamia (modern-day Iraq) sometime before 3000 BC.

The exact date of Sumerian writing remains in doubt but the new Egyptian discoveries have been confidently dated to between 3300 BC and 3200 BC using carbon isotopes. "It was thought that Sumerians were earlier in writing than Egypt," said Gunter Dreyer, director of the German Archaeological Institute in Egypt. "With our findings, we now see it's on the same level and this is an open question: was writing invented here or there?"
It was possible that Sumerians who traded with Egypt copied their inscriptions, Dr Dreyer said. "But we have to wait for further evidence," he warned, saying publication of his results would appear in early 1999.

Momentous find
Archaeological experts hailed the find as momentous. "This would be one of the greatest discoveries in the history of writing and ancient Egyptian culture," said Kent Weeks, Professor of Egyptology at the American University in Cairo. Describing Mr Dreyer as a "very meticulous scholar," Professor Weeks said the German archaeologist would not have disclosed his findings without being "absolutely certain."

The writings are line drawings of animals, plants and mountains and came mainly from the tomb of a king called Scorpion in a cemetery at Abydos, about 400 km (250 miles) south of Cairo. Since 1985, Mr Dreyer and his team have unearthed about 300 pieces of written material on clay tablets barely bigger than postage stamps. Clay jars and vases also display the documentary records of linen and oil delivered to King Scorpion I as taxes.
Two-thirds of the hieroglyphics have been deciphered, including short notes, numbers, lists of kings' names and names of institutions. The newly discovered Egyptian writings also show that the society then was far more developed than previously thought, Dreyer said.
He said man's first writings were not a creative outpouring but the result of economics: when chieftains expanded their areas of control they needed to keep a record of taxes.

Although the Egyptian writings are made up of symbols, they can be called true writing because each symbol stands for a consonant and makes up syllables.