Terug naar: Geschiedenis van de geschreven taal
Home Page: www.wjsn.nl


"Oudste schrift" gevonden , Voor het eerst gepubliceerd op: dinsdag, 4 mei 1999; BBC News Online door: Science Editor Dr David Whitehouse

De oudste (ons) bekende voorbeelden van schrift zijn misschien opgegraven op een archeologische locatie in Pakistan. De op planten lijkende tekeningen met drietandige vormen zijn gevonden op fragmenten van aardewerk die 5500 jaar oud zijn.
Dr. Richard Meadow van de Harvard Universiteit: "Wij kunnen nu wellicht de geschiedenis van tekens volgen". Zij werden gevonden op een plaats genaamd Harappa - het gebied waar de grootse Harappan oftewel Indus beschaving 4500 geleden floreerde. Harappa was oorspronkelijk een kleine nederzetting in 3500 voor Christus, maar had zich in 2600 voor Christus tot belangrijk stedelijk centrum ontwikkeld. Harappa werd tot ongeveer 1900 voor Christus bewoond. Het oudste (= oudste nu bekende) schrift werd op potten geŽtst. Experts geloven dat het schrift aan gaf wat in de potten zat OF dat het tekens waren, die met een godheid geassocieerd werden.
Volgens Dr. Richard Meadow van de Harvard Universiteit, de directeur van het Harappa Archeologische Onderzoeksproject, zouden deze primitieve inscripties op het aardewerk ouder kunnen zijn dan alle andere ons bekende vormen van schrijftaal (inscripties).
Vorig jaar nog werd gesteld dat het oudste schrift uit Egypte kwam. Klei tabletten die primitieve woorden bevatten, werden onthuld in zuidelijk Egypte in het graf van een koning genaamd Scorpion. Zij werden m.b.v. koolstof gedateerd rond 3300-3200 voor Christus. Dit is ongeveer even oud als of iets ouder dan het primitieve schrift dat door de SoemeriŽrs uit MesopotamiŽ rond 3100 voor Christus ontwikkeld werd. "Het is de grote vraag of we een "echt schrift" hebben gevonden," vertelde hij BBC News Online, "maar wij hebben symbolen gevonden die gelijkenis vertonen met de tekens, die uiteindelijk zouden uitmonden in het Indus schrift. Het werk aan Harappa zal waarschijnlijk de discussie doen oplaaien over het eerste, oudste schrift. "Een van onze onderzoeksdoelen is meer voorbeelden van deze oude symbolen te vinden en die te volgen in hun veranderingsproces naar een waarlijk schrijfsysteem," voegde hij eraan toe. Een zeer groot probleem in het vaststellen van WAT de symbolen betekenen is het feit, dat niemand de Indus taal begrijpt. De taal was enig in zijn soort (uniek) en is nu uitgestorven. Dr. Meadow wijst erop dat niets gelijkwaardigs - zoals de beroemde "Rosetta Stone" - bestaat voor de Harappan tekst. De Rosetta Steen, die zich in het "British Museum" bevindt sinds 1802, is een grote plaat van zwart basalt, die op unieke wijze beschreven is met dezelfde tekst: in zowel Egyptische hiŽrogliefen als in het Grieks. De ontdekking maakte het voor onderzoekers mogelijk om het oude Egyptische handschrift voor de eerste keer te ontcijferen. De Harappan taal stierf uit en heeft niet een (of de) basis gevormd voor andere talen. Dr. Meadow: "De vroegste inscripties komen uit 3500 voor Christus". "Dus vermoedelijk zullen wij nooit te weten komen wat de symbolen betekenen", vertelde Dr. Meadow BBC News Online vanuit Harappa. Wat de historici van de Harappan beschaving weten is, dat het een unieke beschaving was. Er was geen sprake van grote verschillen tussen sociale klassen noch van een uitgebreid etaleren van rijkdom door heersers. De beschaving liet ook geen grote monumenten of rijke graven achter.
Het was een vreedzaam volk dat kunst maakte en verwerkte in kleine(re) werken van steen. Rond 1900 voor Christus nam de invloed van Harappa en andere stedelijke centra af toen mensen naar het oosten (ver)trokken waar zich nu de Ganges en India bevinden. De vondst (de ontdekking) zal de discussie over de oorsprong van het geschreven woord voeden. Vermoedelijk kan nu gesteld worden, dat het schrift op tenminste drie plaatsen - - onafhankelijk van elkaar - is ontwikkeld tussen 3500 en 3200 voor Christus: in Egypte, in MesopotamiŽ EN in Harappa.

"Earliest writing" found : Oldest Writing ?
First Published: Tuesday, May 4, 1999; Exclusive by BBC News Online Science Editor Dr David Whitehouse

The first known examples of writing may have been unearthed at an archaeological dig in Pakistan. So-called 'plant-like' and 'trident-shaped' markings have been found on fragments of pottery dating back 5500 years.
Dr Richard Meadow of Harvard University: "We may be able to follow the history of signs." They were found at a site called Harappa in the region where the great Harappan or Indus civilisation flourished four and a half thousand years ago.
Harappa was originally a small settlement in 3500 BC but by 2600 BC it had developed into a major urban centre. Harappa was occupied until about 1900 BC. The earliest known writing was etched onto jars before and after firing. Experts believe they may have indicated the contents of the jar or be signs associated with a deity.
According to Dr Richard Meadow of Harvard University, the director of the Harappa Archaeological Research Project, these primitive inscriptions found on pottery may pre-date all other known writing.
Last year it was suggested that the oldest writing might have come from Egypt. Clay tablets containing primitive words were uncovered in southern Egypt at the tomb of a king named Scorpion. They were carbon-dated to 3300-3200 BC. This is about the same time, or slightly earlier, to the primitive writing developed by the Sumerians of the Mesopotamian civilisation around 3100 BC. "It's a big question as to if we can call what we have found true writing," he told BBC News Online, "but we have found symbols that have similarities to what became Indus script. Work at Harappa is likely to fuel the debate on early writing "One of our research aims is to find more examples of these ancient symbols and follow them as they changed and became a writing system," he added.
One major problem in determining what the symbols mean is that no one understands the Indus language. It was unique and is now dead. Dr Meadow points out that nothing similar to the 'Rosetta Stone' exists for the Harappan text. The Rosetta Stone, housed in the British museum since 1802, is a large slab of black basalt uniquely inscribed with the same text in both Egyptian hieroglyphs and Greek.
Its discovery allowed researchers to decipher the ancient Egyptian script for the first time. The Harappan language died out and did not form the basis of other languages. Dr Meadow: "The earliest inscriptions date back to 3500 BC." "So probably we will never know what the symbols mean," Dr Meadow told BBC News Online from Harappa.
What historians know of the Harappan civilisation makes them unique. Their society did not like great differences between social classes or the display of wealth by rulers. They did not leave behind large monuments or rich graves.
They appear to be a peaceful people who displayed their art in smaller works of stone. Their society seems to have petered out. Around 1900 BC Harappa and other urban centres started to decline as people left them to move east to what is now India and the Ganges. This discovery will add to the debate about the origins of the written word. It probably suggests that writing developed independently in at least three places - Egypt, Mesopotamia and Harappa between 3500 BC and 3100 BC.