Terug naar: Geschiedenis van de geschreven taal
Home Page: www.wjsn.nl


Oudste Alfabet in Egypte gevonden
Door Elizabeth J. Himelfarb (Archaeological Institute of America); IN: Volume 53 Number 1, January/February 2000; Bron: www.archaeology.org/0001/newsbriefs/egypt.html

Langs een oude weg in de westelijke woestijn van Egypte bij Wadi Al Hol (Ravijn van Verschrikking) hebben de archeologen (van Yale University) John en Deborah Darnell inscripties (opschriften) ontdekt, die het oudste fonetische alfabet vertegenwoordigen. Het opschrift, dat elementen van oudere hiërogliefen en van latere Semitische karakters bevat, werd uitgesneden in een natuurlijke kalksteenmuur - naast honderden Egyptische inscripties van ongeveer 4000 jaar geleden.

Hoewel een paar symbolen voor kenners van Semitische talen en van Oud-Egyptisch vertrouwd lijken, is het alfabet toch nog niet ontcijferd. "Binnen luttele seconden besef je, dat het er vreemd uitziet", zegt John Darnell.

Deskundigen zijn het er over eens, dat de alfabetische symbolen rond 1800 voor Christus werden geschreven - de periode van de “Egyptische graffiti op muren”. De vormen van de Egyptische karakters leveren het bewijsmateriaal voor de datering; de datum waarop ze werden gecreëerd. "Kijkend naar de voeten van de zittende figuur en de manier waarop het hoofd is gemaakt, verwijzen naar een jaartal rond 2000 voor Christus", zegt John Darnell. Het symbool voor “water”, gewoonlijk horizontaal, verschijnt hier verticaal. De Egyptenaren schreven alleen op die manier in de periode van het vroege Midden Koninkrijk [ medio 22-ste eeuw voor Christus ] en dus kan het alfabet al twee of drie eeuwen bestaan hebben, voordat deze inscripties werden gemaakt.

Nabijgelegen opschriften uit de 19-de eeuw voor Christus van een gravure van een zeil van een schip, verwijzen naar een Egyptenaar genaamd Bebi, een "Generaal der Aziaten", waarschijnlijk Semitisch. In het Midden Koninkrijk werden Semitische huurlingen en struikrovers voor militaire dienst opgeroepen in het Egyptische leger. Bebi was waarschijnlijk de bevelhebber van een Bedoeïenen stam met een paramilitary functie zoals wegonderhoud, grens bewaking of onderhoud aan waterdepots. De tekst vermeldt ook een "Schrijver van de Aziaten" !!!

John Darnell is er snel bij om een interpretatie door andere nieuwsmedia gemaakt recht te zetten: bij het verkondigen van de nieuwe ontdekking werd het fonetische alfabet een "stempel van de beschaving" genoemd. Hoewel een alfabet gemakkelijk is te leren en snelle verspreiding van schrift mogelijk maakt onder mensen zonder schrift, is een fonetisch/ideografische mengvorm zoals het hiërogliefen schrift veel meer dan een zuiver fonetisch systeem, stelt Darnell. In het (oud) Egyptisch kon men veel zaken tot uitdrukking brengen; bovendien was er de keuzemogelijkheid in spelling, de mogelijkheid om pictogrammen op diverse niveaus toe te voegen en was het schrijven zelf decoratief. Een alfabet echter is minder informatief. De huidige (soms niet geheel onpartijdige) opvatting, dat de fonetica een hogere evolutie-vorm van de ideografische is, heeft er voor gezorgd, dat onderzoekers de wortels van fonetica niet in Egypte gingen zoeken, verklaart John Darnell, aangezien een fonetisch alfabet daar niet werd gebruikt in de periode vóór de Koptische periode. De veronderstelling was, dat als Egyptenaren een alfabetisch schrift hadden ontwikkeld, ze die zeker zouden hebben gebruikt. "De waarheid is" zegt hij, "dat het in Egypte iets overbodig was" (iets wat niet nodig was).

De Darnells hebben zeven seizoenen lang de oude karavaanroutes onderzocht en kampeerden er in de woestijn onder temperaturen van 140°F in de zomer en in de "bijna vrieskou" tijdens de winter, zegt John Darnell. "Ik draag bijna altijd een lange broek vanwege schorpioenen en dat soort dingen", zegt hij. Het echtpaar heeft geprobeerd om te bepalen welke routes door de oude Egyptenaren werden gebruikt om zo snel mogelijk duizenden inscripties op honderden plaatsen te kunnen registreren.

"De inscriptieplekken worden door dieven bezocht, die ze in hun vrije tijd besmeuren of vernielen", zegt John Darnell. Het ieder jaar terug komen om steeds vernield of gewist schrift te vinden, heeft zijn tol geëist. "Ik denk ik op het punt ben aanbeland, dat ik niet meer terug ga", zegt hij.

First Alphabet Found in Egypt
by Elizabeth J. Himelfarb (Archaeological Institute of America); IN: Volume 53 Number 1, January/February 2000; Source: www.archaeology.org/0001/newsbriefs/egypt.html

Along an ancient road in Egypt's western desert at the Wadi el Hol (Gulch of Terror), Yale archaeologists John and Deborah Darnell have discovered two inscriptions representing the earliest-known phonetic alphabet. The script, which incorporates elements of earlier hieroglyphs and later Semitic characters, was carved into a natural limestone wall alongside hundreds of Egyptian inscriptions about 4,000 years ago.

Although a few glyphs look familiar to readers of semitic languages and ancient Egyptian, the alphabet has not yet been deciphered. "Within a couple seconds you realize it's pretty odd-looking," says John Darnell.

Experts agree the alphabetic entries were inscribed around 1800 B.C., the mid-range date of the Egyptian graffiti on the wall. The forms of the Egyptian characters in the alphabetic inscriptions offer evidence for the date the script was created. "Looking at the feet of the seated-human signs and the way the head is made point to around 2000 B.C.," says John Darnell. The water sign, usually horizontal, appears vertical. "The Egyptians only wrote that way in the early Middle Kingdom [the mid-twenty-second century B.C.], so the alphabet may have existed for two or three centuries before these inscriptions were made.

Nearby nineteenth-century B.C. inscriptions written inside the carving of a ship's sail refer to an Egyptian named Bebi who was "General of Asiatics," likely Semites. In the Middle Kingdom, Semitic mercenaries and brigands were conscripted into the Egyptian army. Bebi was probably the commander of a band of Bedouins who might have served a paramilitary function--road upkeep, border protection, or maintaining water depots. Tantalizingly, the text also mentions a "Scribe of the Asiatics."

John Darnell is quick to correct a leap made by other news media, which, in heralding the new discovery, called the phonetic alphabet a "hallmark of civilization." Although an alphabet is easy to learn, allowing the rapid spread of writing among people with no writing system, a phonetic/ideographic mix, like the hieroglyphic script, conveys more than a purely phonetic system, Darnell says. "In Egyptian they can express a great many things--there is a choice in spelling, you can add a pictorial level, writing in itself becomes decorative. An alphabet is less informative." The modern bias that phonetics are a higher evolution of ideographs has made scholars reluctant to look for the roots of phonetics in Egypt, John Darnell explains, since a phonetic alphabet was not used there until the Coptic period. The assumption was that if Egyptians had developed an alphabetic script, surely they would have used it. "In truth," he says, " it's an unnecessary thing in Egypt."

The Darnells have surveyed old caravan routes for seven seasons, camping in the desert where temperatures can reach 140° in the summer and become "almost frigidly cold" during the winter, John Darnell says. "I almost always wear long pants because of scorpions and things," he says. The pair have been trying to determine which were used by ancient Egyptians and racing to record the thousands of inscriptions at hundreds of sites.

"The inscriptions have been under attack by thieves who vandalize them in their free time," says John Darnell. Returning each year to find more writing erased has taken its toll on him. "I think I'll get to the point where I can't go back anymore," he says.