Bengali Page In het Nederlands / In English
Voor volwassenen en leerlingen, die teksten in Bengali willen schrijven of lezen, maar die thuis of op school niet beschikken over de kennis of de middelen.
Bangladesh, Bangladesch, , Bangla, Bengali Language
Hoe kun je Bengali teksten maken, lezen of leesbaar maken ?
Bengali characters: how to write and read Bengali texts.
History of the written language
Download Bengali Characters (pictures)
Dutch
Arabic
Georgian
Russian
Hungarian
Armenian
Tibetan
Mongolian
Hindi
Ethiopian
Japanese
Chinese
Korean
Lao
Thai
Burmese
Hebrew
Dhivehi
Greek
Tamil
Khmer
Turkish
Home Page www.wjsn.nl
Return to: Vakkenhoek
Languages from all corners of the earth

Bangli oftewel Bengali behoort tot het Brahmi Script. Hoe oud het schrift is, kunt u lezen op de: Geschiedenis van de geschreven taal .
Hieronder staat het Bengali alfabet [ en enkele belangrijke links ]. Om deze te kunnen weergeven werd het volgende gedaan. Eerst werden fonts gedownload:
FONT "Rupali" (rupali.ttf) en die werden in de directory C:\WINDOWS\FONTS neergezet. Kijk desgewenst hieronder voor de download-sites. Daarna werd op deze site een zgn. "meta-tag" gezet, die ervoor zorgt dat de Browser de tekenset UTF-8 kiest.

Bengali is written by means of a language script - to the socalled Brahmi Script. The age of the written language (of the script) is mentioned in: the history of writing .
Below you will find the Bangla alphabet [ at the bottom you will find some - important - links ]. In order to present it in the correct way two things have been taken care off. First: Bengali fonts were downloaded:
FONT "Rupali" (rupali.ttf). and were put in the directory C:\WINDOWS\FONTS. See below for the downloads. Second: a socalled "meta-tag" was put on this site. The meta-tag sets the Internet Browser to the chararter-set "charset UTF-8".

Om de karakters weer te geven kunt u HTML-codes gebruiken. Maak zelf de gewenste karakters door gebruik te maken van deze html-codes . Wilt u diverse "language-scripts" (karakters en schrijfwijzen) op EEN PAGINA, dan kunt u beter hexa-decimale unicodes gebruiken. Kijk op de font page voor Bengaalse voorbeelden.
Er is nog een manier: plaatjes gebruiken. Deze methode werd eveneens gebruikt: kijk hiervoor naar het alfabet hieronder.

For the presentation of the characters HTML-codes were used. Make the characters yourself by using html-codes: look for more information at this site . If you need different language-scripts at ONE PAGE use hexa-decimal unicodes: look at the font page for the Bengali examples.
The other way is: using pictures. This method was also used: look at the alphabet below.

Enkele karakters staan NIET in onderstaand alfabet, omdat ze alleen zichtbaar worden in combinaties met andere karakters. Dat is ook het geval bij het Hindi. Kijk b.v. op: Hindi Page .

Hieronder staat het Bangla alfabet . Als u geen Bangla fonts op uw computer heeft staan, dan kunt u dat niet lezen. Daarom werden ook plaatjes gebruikt, die u wel kunt zien.

A few characters are not presented in the Bengali alphabet below, because they are a product of a combination of characters. This is also the case in Hindi. Some characters can be combined and that leads to socalled "combined glyphs".

Below the Bengali Alphabet is presented . If you have downloaded Bengali Fonts you can see the characters as normal Bengali characters. If those fonts are NOT yet present at your computer, you can look at the pictures.


nrs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
html nrs
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2447
2448
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
html code
Latin
ah
aa
i
ie
u
oo
ri
aj
aai
oh
au
ka
kha
ga
gha
ng
ca
cja
ja
jha
na
ta
tha
pics
nrs
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
html nrs
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2482
2486
2487
2488
2489
2524
2525
2527
html code
Latin
da
dha
na
ta
tha
da
dha
na
pa
fa
ba
bha
ma
dza
ra
la
za
sja
sa
eh
ha
h
y
pics
nrs
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
html nrs
2553
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2444
2528
2529
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2554
html code
Latin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
pics

Below you will find a simple text in Bengali.
SOURCE: ajkerkagoj.com

দু৹লাখ টাকা না োপেয় অপহખত এক যুবকেক টઓকেরা টઓকেরা কের হতઘা কেরেছ সੰ੬াসীরা৷ হতઘার পর এিসড োমের ঝলেস োদওয়া হেয়েছ তার মুখ৷ হতভাগা এ যুবেকর নাম শিরফઓল ইসলাম
োস শহেরর হিরশংকরপুেরর মৃত খ੯দকার সামসুল হেকর োছেল৷ শিরফઓল োপশায় একজন োমাটর শચিমক৷ মਔলবার সਬઘায় শহেরর বড় বাজার মি੯দেরর সংলগੱ টચাক ઍটચাਫ োথেক পચকােশઘ িমলপাড়ার শীষગ সੰ੬াসী হািমদুল়রািশদুল বািহনীর কઘাডাররা অেએ੬র মুেখ ধের িনেয় যায় শিরফઓলেক৷ োসখানকার বড় োরলেઍটশন সংলগੱ বঁােধর ওপর িদেয় িপেঠ অએ੬ োঠিকেয় জনতার মধઘিদেয় তােক হািটেয় িনেয় যায়৷

© 2009 - W alt's J ungle S tudio, N ederland - - > Mail: W J S N